CONSELL ESCOLAR

 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels col·legis i tracta els assumptes més importants de la vida de l’escola.

A part de les quatre comissions preceptives: Permanent, Econòmica, De Convivència i D'igualtat d'oportunitats i coeducació, s'ha creat la comissió de Menjador i Reutilització de llibres.

Durant el curs 2010-2011 una comissió va elaborar la "Carta de Compromís Educatiu" que enguany ha de ser signada per la família i l'escola.

Els components del Consell Escolar representen quatre sectors diferents: 

  • Sector docent: format per l'equip directiu i cinc representants del claustre de professors. 
  • Sector pares i mares: format per set membres, un dels quals és representant de l’AMPA. 
  • Sector personal no-docent: un representant de les persones que realitzen tasques diverses a l’escola com ara consergeria, neteja…
  • Sector institucional: format per un representant de l’Ajuntament.
Els representants dels pares i mares al Consell Escolar són els interlocutors que poden recollir i canalitzar els vostres suggeriments i aportacions a l’escola.
 
 
MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
 
 

Professors

 Pares

Altres 

  Anabel Miranda

  Conchi Castro

 Ajuntament

  Mercè Cabrera           

  Esperanza López             

 Borja Morodo

  Marta Catena

  Chiara Sanseverino

 Administració i Serveis

  Aureli Segarra

  Eva Rivademar

 Juan Pablo Fernández

  Marina Martín

  Belén Soler

 AMPA

 

  

 Lisa Wallace

 
 I l'equip directiu: Margarida Durà, Miriam Massoni i Lorena Moya