MATERIAL  


Segons el RRI (Reglament Règim Intern) el material de l'escola està socialitzat i es paga una quota trimestral que pot variar una mica segons el cicle formatiu al que pertany l'alumne. Aquesta quota trimestral inclou material i sortides. 
A més a més, fa anys vàrem començar el Projecte de Reutilització de llibres de text, que com ja sabeu, suposa un estalvi de diners per part de les famílies alhora que fomenta la col·laboració, el respecte i la responsabilitat dels alumnes.

 

Cal abonar cada any una quota per a poder gaudir d'aquest servei i garantir la continuïtat del projecte.

 

Per gaudir d'aquest servei s'ha d'estar al corrent del pagament de les quotes de material i sortides del curs 2015-2016.

 

A cada cicle trobareu més informació:

 

SORTIDES

  

Les sortides programades a cada cicle es pagaran trimestralment amb la quota de material. El pagament s'ha de fer dins els terminis establerts.

 

A principi de curs us demanarem que signeu tres autoritzacions: sortides, drets imatge i fitxa sanitària.

 

Clicant als diferents cicle podreu veure la previsió de sortides que tenim: